Address

Melaka Islamic Religion Council
Kompleks Majlis Agama Islam Melaka 75150 Bukit Palah, Melaka.

Talian am : +606 283 7416, 283 2077, 284 9809
Fax : +606 282 6033
Email : admin@maim.gov.my